Minsilizanga.com : African Poetry - Poésie africaine
English

Kush… Ǹsíməzán… Reminescences…

Kush… Ǹsíməzán… Reminescences…

Tíga
Ǹsíməzán…

Ma símǝzán

Ma síngi məzen məziŋ

Ma síməzán məzen yã Kush

Ma síngi məzen məziŋ

Ma síməzán məzen yã Sí Bətará

Sí minsúd mí bod

Sí minfaŋ mí bod

Məzen yã minnam míté

Tíga
Kush…

Kush… Ǹsíməzán… Reminescences…

Royal Legacy
Reminescences…

There are some memories

Who can not be erased

No matter what comes

No matter how place

No matter how long

There are memories

Who will make you redo

The same jump

The same dive

No matter the price ?

Royal Legacy
Kush …