Harmonie (Minsili Zanga)
English

« Ză, á mvoé, ză ! » : A little poetry quote in my african language (Ewondo)

« Ză, á mvoé, ză ! » : A little poetry quote in my african language (Ewondo)

Ză, á mvoé, ză !
Ză bí tám tә kə
Á ǹnam mëlú bí bә bɔ̀ngɔ
Efà minnəm mínә nló dzóbo
E minyón mí mod yә efúb efúb

In English we’ll have :

Come, Friend, come!
Come take a walk
In the land of our childhoods
Where hearts are suns
And the tears of the Man, diamonds.
©Minsilizanga.com