Blog Poésie

Dulu Bidiŋ bi Enyiŋ (Compagnons d’Éternité)

Dulu Bidiŋ bi Enyiŋ
Compagnons d’Éternité

Extrait de poésie Ewondo

Dulu Bidiŋ bi Enyiŋ kɔm
Bidiŋ bi Ediŋ ?
Bidiŋ yə Enyiŋ ?

Bənə nə bəzá ?
Minsísím ya Atárgá ?

Bëmvoé-Minsísím ?
Babədzaŋ-Minsísím ?
Babənyanŋ-Minsísím ?

Mimbiás-Minsísím ?
Bëmvoé ya Ndálamé ?

Tɔ bənə ǹtsamán
Bənə M̀BƆG !

Bidiŋ bi Enyiŋ kɔm
Tεgε ai məmaná !
©Minsilizanga.com

.

.

Le voyage des Compagnons d’Éternité

Amours de l’Amour ?
Amours d’une Vie ?
Qui sont-ils au juste ?

Âmes de la Source ?
Âmes-amies ?
Âmes-sœurs ?

Âmes-frères ?
Âmes-jumelles ?
Amies de l’Infini ?

Même séparés
Ils sont UN !

Compagnons d’Éternité
Toujours !
©Minsilizanga.com

Tous les extraits poétiques en langue Ewondo

.

.